KONFERENCE
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně

logo FEKT

Konference FEKT
Příspěvky

Příspěvky online

Již máte uživatelské jméno/heslo na konferenci Konference FEKT?
Přihlášení

Potřebujete uživatelské jméno/heslo?
Přejít na registraci

Pro podání příspěvku a kontrolu jeho stavu je nutná registrace a přihlášení.

 

Pokyny pro autory

Při vypracovávání příspěvků do sborníku EEICT laskavě dodržujte tato pravidla.

Všeobecná pravidla

 • Elektronické odevzdání projektu je chápáno jako závazná přihláška do soutěže.
 • Přečtěte si pozorně požadavky editorů, příspěvky, které nesplňují formální požadavky, nebudou zahrnuty do sborníku ani do finále soutěže.
 • Dodržujte dané termíny pro fakultní kolo soutěže.
 • V případě nejasností nebo problémy s šablonami kontaktujte editora sborníku.

Rozsah příspěvku a prezentace

 • Prezentace
  • pro středoškolské příspěvky formou posteru formátu A1
  • pro ostatní příspěvky formou ústní prezentace v den soutěže
 • Rozsah práce
  • pro středoškolské, bakalářské a magisterské příspěvky 3-4 strany formátu A4
  • pro doktorské příspěvky 5 stran formátu A4
 • Vaše práce prochází recenzním řízením. Výsledek recenzního řízení bude sdělen účastníkovi e-mailem.
 • Postupující příspěvky pro sborník upraví autoři podle pokynů recenzenta.
 • Finální verzi příspěvku zkontrolují editoři a autoři je dle jejich pokynů upraví do podoby, která bude otištěna ve sborníku.
 • V případě, že autor nebude spolupracovat s editory sborníku na odstranění formálních nedostatků, nebude jeho příspěvek zařazen do sborníku.

Vypracování příspěvku

 • Stáhněte si podklady pro tvorbu ve Wordu nebo LaTeXu (viz pokyny pro Word a LaTeX níže).
 • Nesnažte se při psaní vlastního příspěvku vytvářet něco vzhledově odlišného. Např. nepřidávejte čísla stran, rámečky kolem textu, neměňte velikosti písem, okrajů apod.
 • Používejte pouze styly, které jsou definované v šabloně. Tyto styly nemodifikujte, nevytvářejte další styly apod.
 • Snažte se dodržovat základní typografická pravidla, v citacích literatury se držte normy pro bakalářské práce.
 • Zkontrolujte si gramatickou stránku práce, pravopisné chyby a překlepy. Přemíra chyb v čtenáři evokuje i odpovídající obsahovou kvalitu.
 • Nechte si zkontrolovat Vaši práci svým školitelem, který zodpovídá za správnost; je to koneckonců i Vaše vizitka.

Formát a obsah příspěvku

 • Dodržujte jednotný vzhled a obsah hlavičky, která je psána celá anglicky, a obsahuje následující položky:
  • název příspěvku,
  • jméno autora/autorů uvedená bez titulů,
  • studijní program autora/autorů (středoškolský, bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program) s uvedením ročníku studia v závorce,
  • anglická zkratka školy (FEEC BUT, případně jiná, studenti středních škol uvedou celý anglický název své školy),
  • kontaktní email na autora/autory,
  • jméno školitele uvedené bez titulů,
  • kontaktní email na školitele,
  • abstrakt,
  • seznam klíčových slov,
 • Středoškolské, bakalářské a magisterské příspěvky mohou být psány česky, slovensky nebo anglicky, doktorské příspěvky pak pouze anglicky.
 • Vybrané výherní příspěvky z bakalářských, magisterských a doktorandských kategorií, které budou zaslány k zařazení do mezinárodních databází Web of Science a Scopus musí být psané anglicky. Pokud bude výherní příspěvek psán česky, autor bude požádán o vypracování anglické verze do 14 dnů po skončení konference.

Pokyny pro Word

 • Pro dosažení jednoty vzhledu příspěvků byl vytvořen vzorový soubor se styly a ukázkou jejich použití. V balíku „eeict_word.zip“ naleznete tyto soubory:
  • „ex_word.doc“ – ukázkový soubor, s nímž můžete rovnou začít pracovat
  • „ex_word.pdf“ – tentýž soubor ve formátu PDF pro kontrolu formátu
 • Zásadně použijte styly, které jsou definované v ukázkovém souboru, a nijak je nemodifikujte.
 • Výsledek porovnejte s přiloženým ukázkovým souborem.
 • Hotový dokument, který vyhovuje požadavkům, odevzdáte ve formátu DOC nebo DOCX. Je to nutné pro případné drobné zásahy editorů.

Pokyny pro LaTeX

 • V balíku „eeict_latex.zip“ naleznete tyto soubory:
  • „eeict.cls“ – třída pro vygenerování správně naformátovaného PDF souboru (do této třídy prosím vůbec nezasahujte)
  • „bozka_ss.jpg“ – ukázkový obrázek
  • „prispevek.tex“ – samotný příspěvek, tento soubor můžete editovat – nejlépe nahrazujte texty svými vlastními a inspirujte se
 • Překlad:
  • Výstup verze v LaTeXu je požadován ve formátu PDF! Pro překlad můžete použít pdfcslatex, příp. pdflatex, např. takto: texlive\bin\win32\pdftex -progname=pdfcslatex -default-translate-file=cp1250cs pris.tex
 • Hotový dokument, který vyhovuje požadavkům, odevzdáte ve formátu PDF.

Pokyny k závěrečným obhajobám

Vaše prezentace musí být vytvořena v MS Office Powerpoint verze 2010 a vyšší. Alternativně lze odevzdat prezentaci i ve formátu PDF. Středoškolské příspěvky v posterové sekci jsou prezentovány formou posteru, jehož formát musí být A1.

Délka prezentace nesmí překročit 8 až 10 minut a měla by věcně informovat komisi o vaší práci a zejména o vašem přínosu k řešení dané problematiky. Doktorandi prezentují v anglickém jazyce, proto i prezentace musí být nachystaná v angličtině. Bakaláři a magistři prezentují v jazyce, ve kterém odevzdali soutěžní příspěvek. Komise uvítá i praktické ukázky vašich projektů, opět ale musíte dodržet časový limit. Podobně to je i u posterů. Komise diskutuje s autory o řešené problematice a zajímá ji zejména vlastní přínos autora k danému problému. Délka diskuze není stanovena a záleží pouze na komisi.

Prezentaci musíte zaslat e-mailem nebo přinést osobně tajemníkovi vaší komise a to v souladu s časovým harmonogramem. Ve výjimečných případech je možné nahrát prezentaci v den obhajob po předchozí domluvě s tajemníkem komise a to pouze před zahájením prezentací (pozdější nahrávání by narušilo časový plán prezentací). Středoškoláci pověsí své postery nejpozději 10 minut před zahájením sekce. Materiál pro vyvěšení vám bude k dispozici.

Do komise se dostavte minimálně 30 minut před samotnou obhajobou. Studenti prezentující v posterové sekci budou přítomni nejpozději 10 minut před zahájením sekce a u svých příspěvků jsou po celou dobu trvání sekce.

Po skončení prezentace a diskuzi se členy komise vám tajemník předá sborník příspěvků a vy mu nahlásíte své ID z důvodu správné identifikace v případě vaší možné výhry. Příspěvky zařazené do posterové sekce budou také zařazeny do sborníku. Sborník vám bude předán po skončení sekce. Postery si po skončení sekce sundejte, nebudeme je skladovat.

Doktorandů, kteří se bez omluvy nezúčastní prezentace svého příspěvku, nebude uznáno bodové hodnocení v IS Apollo. Pokud se z vážného důvodu nemůžete finále soutěže zúčastnit, prosím sdělte to, co nejdříve organizátorům soutěže nebo tajemníkovi ve vaší komisi.

Nezapomeňte, že cenu dostanou pouze studenti, kteří se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků. K obhajobám i na slavnostní vyhlášení doporučujeme přijít ve společenském oblečení.

Za organizátory přeji příjemné prožití vašeho dne D.
prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.
předseda rady EEICT

 

Prohlášení o ochraně autorských práv

LICENCE K UŽITÍ DÍLA PŘIHLÁŠENÉHO DO SOUTĚŽE STUDENT EEICT

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně se sídlem na adrese Technická 3058/10, 616 00 Brno (dále jen FEKT), jako pořadatel soutěže Student EEICT vytvořila tuto licenci za účelem správy práv k užití soutěžních příspěvků přihlášených do soutěže STUDENT EEICT.

Registrací soutěžního příspěvku do soutěže STUDENT EEICT autor nebo oprávněný subjekt takovou licenci udělit (zaměstnavatel) uděluje pořadateli (FEKT) výhradní licenci ke svému dílu na celou dobu trvání autorskoprávní ochrany díla k veškerým způsobům užití díla. Autor je nadále oprávněn vykonávat k dílu tato práva:

 1. Autoři (nebo zaměstnavatelé autorů) mohou reprodukovat nebo autorizovat třetí osobu k reprodukci díla nebo doslovných pasáží díla k osobní potřebě autora nebo pro účely jeho zaměstnavatele za předpokladu, že je FEKT a soutěž Student EEICT citovány, a dané užití díla není určeno ke komerčním účelům.
 2. V případech nevyhovujících bodům 1. a 2. musí být FEKT požádán o svolení k takovému užití díla.
 3. Autor (nebo jeho zaměstnavatel) může použít všechny části nebo část díla v dalších svých dílech. Toto právo nezahrnuje možnost udělovat podlicence třetím osobám. Udělit licenci třetím osobám může pouze FEKT.

Autor dále prohlašuje, že dílo je originální, a že je jeho autorem (nebo spoluautorem) díla, s výjimkou pasáží (např. textu, obrázků a dat), ve kterých je zřetelně deklarován (citován) originální zdroj, případně jsou uvedeny poznámky o svolení držitelů autorských práv k užití těchto pasáží, pokud je to těmito držiteli vyžadováno.

Licence zaniká v případě, že dílo není přijato k publikaci ve sborníku STUDENT EEICT nebo byla autorem odvolána žádost o zveřejnění díla před jeho přijetím k publikaci.

SPOLEČNÁ PRÁVA AUTORŮ

V případě díla o více spoluautorech uděluje výše uvedenou licenci za kolektiv autorů registrací soutěžního příspěvku jeden pověřený spoluautor, zpravidla první uvedený v díle, pokud se tak spoluautoři domluvili.


 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jména a emailové adresy vložené na tento konferenční server budou využita výhradně pro uvedené účely této konference a nebudou zpřístupněna pro žádné jiné účely a žádným jiným stranám.

 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně

Technická 3058/10
616 00 Brno
Česká Republika

Telefon: +420 54114 1111
Fax: +420 54114 6300
E-mail: info@feec.vutbr.cz
WWW: https://www.fekt.vut.cz/
GPS: 49°13'34.50"N, 16°34'31.50"E

Prohlášení o přístupnosti  ::  Informace o používání cookies